کُنار صندل

از جمله آثار کهن و ارزشمندی است که به عنوان ردّ پای تاریخ این سرزمین، بلکه نشانی از پیشینه فرهنگی، اقتصادی و تجاری ایران به شمار می‌رود. اثری گرانسنگ، در حاشیه هلیل‌رود و با پیشینه‌ای نزدیک به هفت هزار سال که هم پایگاه فرهنگی روزگار خود بود و هم ضمن مراودات تجاری با سرزمین‌هائی همچون سومر و بین النهرین، جایگاه تجاری و اقتصادی داشت.

وجود مجسمه گلی به عنوان یکی از خدایان و لوح گلی مربوط به خط نوشته‌ای رمز ناگشوده، از آثار مهم این اثر کهن است.