کماچ سهن

شیرینی دیگری است که سرشار از انرژی و بسیار مقوی است و از جوانه‌ی گندم، خرما و کمی روغن تهیه می‌شود. از جمله مشخصه های کلمپه و سایر شیرینی های سنتی کرمان، کم ضرر و حتی می توان گفت بی ضرر بودن آن است، زیرا اکثراً کم شیرینی، و شهد آن معمولاً خرماست.