چاقو سازی راین

ارزش و اعتبار این هنر و صنعت دستی تا آنجاست که گفته می‌شود، یکی از این چاقوهای راین کرمان قادر بود برخی قفل‌ها را آسیب برساند، به‌همین دلیل حاکم کرمان به‌ ‌جای پاداش، دستور داد دست سازنده را قطع کنند تا به امنیت شهر لطمه‌ای وارد نشود. هرچند که ممکن است این حکایت افسانه باشد، اما بیانی از اقتدار هنرمندان راینی است.

چاقوهای شکاری، قلمه‌زنی، قصابی و تزئینی با دسته‌های مختلفی چون فلزی، چوبی و شاخ گوسفندی یا کوهی، از معروف‌ترین نوع آن به شمار می‌روند.