پسته

سوغاتی طلای سبز‌، انواع مختلفی دارد که نوع کله‌قوچی، اکبرآقایی و اوحدی آن درشت‌تر و مرغوبتر است.