پری صابری

متولد ۱۳۱۱ کرمان و برنده نشان لژیون دنور فرانسه از نام آوران عرصه تآتر کشور که تحصیلات خود را در همین رشته و در فرانسه گذرانده است. از او آثار متعددی انتشار یافته و روی صحنه آمده است.