یخدان مؤیدی

این یخدان، به نام مؤیدالدین ریحان (دولت‌مرد عصر سلجوقی) است  که در پایان روزگار صفویه بنا شده است و در خیابان ابوحامد واقع شده و شامل دیوار بلند برنسار و گنبد و چاله‌ی یخ است. حوضچه‌های آب در شب‌های زمستان به‌وسیله‌ی آب قنات مؤیدی پر می‌شد و پس از یخ‌بستن، قطعه قطعه شده و از دریچه‌ی یخدان روانه‌ی چاله می‌گردید، بعد از پرکردن یخدان، درِ آن ‌را مسدود می‌کردند تا از آ‌ب شدن یخ‌ها جلوگیری شود.

غیر از یخدان مؤیدی، یخدان‌های دیگری در کرمان وجود داشت که نمونه‌های بازسازی شده آن‌را در خیابان شهداء (زریسف) و خیابان احمدی و… می‌توان دید. تمامی این یخدان‌ها در تابستان و هم‌زمان گشوده نمی‌شدند، بلکه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شد که در تمام مدت تابستان بتوان از یخ استفاده کرد.