هوشنگ مرادی کرمانی

مرادی است که در  عرصه ی داستان نویسی هزاران مُرید دارد. او جایگاه معتبر جهانی دارد و نام آوری در عرصه داستان نویسی است .