سفر جناب آقای دکتر رجبی دوانی رییس محترم بنیاد ایران شناسی و همراهان به کرمان
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
سفر جناب آقای دکتر رجبی دوانی رییس محترم بنیاد ایران شناسی و همراهان به کرمان
۱۰ اسفند ۱۴۰۱

نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ ایل لک بافت» به قلم دکتر سلطانی