میدان مشتاق

این میدان نیز پیشینه ای بیش از دویست سال دارد، زمانی که میرزا حسین خان راینی حاکم روزگار زندیه و بعد از او مشتاق، درویش جعفر و… در اینجا به خاک سپرده شدند، آن زمان اینجا قبرستان بود. از این میدان روزگاری به عنوان محل گردهمائی احزاب گوناگون و میتینگ های آنها استفاده می شد.