میرزا آقاخان

آزادیخواهی که با بهره‌گیری از رهنمودهــای سید جمال‌الدین اسدآبادی علیه ستم محمدعلی شاه برخاست و قیام مردمی را نیز با درج مقاله های گوناگون در روزنامه‌هایی چون اختر و آثاری چون «تکالیف ملت» و «در تاریخ احوال قاجار و بیان سبب ترقی و تنزل دولت و ملت ایران» برانگیخت و سرانجام در سال ۱۳۱۴ هـ.ق در باغ اعتضادیه و زیر درخت نسترن به قتل رسید.