مسجد حاج آقا علی

این مسجد از یادگارهای حاج‌آقا علی زعیم‌الله بازرگان نامدار دوره قاجار است که مجموعه بازار، کاروانسرا، آب ‌انبار و مسجد چهل‌ستون در خیابان شریعتی کرمان از او برجا است. او این مسجد را به سبک مسجد چهل‌ستون شیراز ساخت و در آن زمان بیش از یکصد هزار تومان خرج آن کرد.