مجدالاسلام

مجد و عظمت او در عرصه‌ی اسلام را می‌توان از آزادیخواهی، علم‌اندوزی و آرمان‌خواهیش شناخت.