قلم زنی

آثار موجود نشان می‌دهد که هنرمندان کرمانی در این مورد کم از بزرگان قلمزن اصفهان نیستند، حتی دلایلی موجود است که سابقه‌ی کرمان را در این مورد نشان می‌دهد. هنرمندان کرمانی، سینه‌‌ی سرخ مس را زیر ضربات قلم‌های مختلف تخت، نیم‌‌بر، شانه‌ای، آجدار، ناخنی و… نوازش می‌دهند و آن را ارزش و اعتباری می‌بخشند که باید دید و باور کرد. در مورد اهمیت این هنر همین بس که در کرمان خانواده ای به نام «حکاک» داریم که کار آنها در گذر تاریخ قلمزنی روی مس بوده است و در حال حاضر نیز اساتیدی در این حوزه به فعالیت مشغولند.