قبه سبز

این اثر هفتصد ساله که یادآور عصر قراختاییان و حکومت بزرگانی چون براق حاجب، ترکان‌خاتون و… است، در خیابان ابوحامد واقع شده ‌است. در این مکان تعدادی از شاهان قراختایی و بزرگان دیگری چون آقا سیدحسین خوشرو مدفون هستند و به‌همین دلیل از احترام خاصی برخوردار است. زلزله ۱۳۱۵ خورشیدی، به این بنا لطمه‌ی قابل توجهی وارد کرده. بانی این اثر- به‌روایتی- ترکان‌خاتون حاکم قرن هفتم هجری است که او و براق حاجب نیز در این مکان مدفون هستند. از این مکان به‌عنوان اولین دانشگاه  کرمان در قرن هفتم نیز یاد شده و مراکز فرهنگی دیگری در اطراف آن وجود داشته که امروز اثری از آن‌ها نیست.از این مکان در تاریخ با نام‌هایی چون مدرسه ترک‌آباد، مدرسه عصمتیه، مدرسه قطبیه نیز نام برده شده‌ است.