فالوده کرمانی

از نوشیدنی‌های شیرین و دلپذیری که به ویژه در تابستان به قول کرمانی ها «جگر و جلا میده» فالوده کرمانی است که در گذشته با برف هایی که شبانه از «کت گرگ» آورده می شد و یا یخ یخدان های ابوحامد و زریسف در کاسه های چینی گل سرخی و امروز با یخ های بهداشتی، کام رهگذران را شیرین کرده و می‌کند، فالوده کرمانی است.