فاطمه جهانگرد

شاعره توانای معاصر، متخلص به جهان (۱۳۸۶-۱۳۲۴) معلم و استادی خدمتگزار بود که علاوه بر دیوان اشعار، آثار گرانبهای دیگری از خود بر جای گذاشت.