علی خسروی

فرزند خلف بردسیر و از برجسته ترین هنرمندان عرصه نقاشی و هنر های تجسمی است که تا کنون آثار گرانسنگی از او به صورت کتاب منتشر شده و نمایشگاه های متعددی از آثارش برپا گردیده است.