شیرینی های خانگی کرمان

شیرینی‌هایی چون حاج بادام، نان برنج، برشتو، نان پر، زبون میرزا و… به صورت خانگی در کرمان پخته می شود که بسیار سبک، کم شیرینی و خوشمزه است.