سُمبل باجی

فاطمه خانم، دختر عسکر کفشدوز رابری، پس از آنکه در سال ۱۲۰۷ هـ.ق به همسری فتحعلیشاه درآمد به این نام مشهور شد. او از زنان مقتدر تاریخ قاجار است که فرزندانی چون شعاع‌السلطنه، فخرالدوله و حسن جهان خانم را در دامن خود پرورش داد.