سوغات سیرجان

مَسقطی سیرجان از شهرت و مرغوبیت فراوان برخوردار است. این شهرستان یکی از پایگاه های پسته به شمار می رود و سوغاتی مناسبی است.