سوغات بم

خرمای مضافتی، رطب و انواع دیگر خرمای بم را فراموش نکنید و شرح بقیه‌ی سوغاتش را به صورت منظوم بشنوید.
نعمت و برکت و خرمای فراوان دارد
هر غریبی که رسد نزد همه محترم است
در همه ملک نباشد چو حنایش رنگی
پرتقالش همه جا شهرتی از شهر بم است