سعید نفیسی

همه‌ی قبیله او عالمان دین بودند و خانواده‌اش ۵۰۰ پزشک به تاریخ عرضه کرد.سعید نفیسی به راستی از نفایس علم بود. و از ناموران معاصر به شمار می‌رود.