زهرا نعمتی

فرزند خلف دیار کریمان و برخاسته از بخش گلباف که فرشی از گل های پیروزی بافت و زیر گام های کهن کشور خویش گسترد. او روشنای ورزش ایران و نعمت سرزمین خود، قهرمان پاراالمپیک زنان است.