دکتر رضا اشرف زاده

با مسمّا نامی که خطه کرمان به دلیل‌، چهل سال تلاش او در پهنه تدریس دانشگاهی – بیش از چهل تالیف – تخصص در مباحث قرآن و حدیث ،مضامین ادبی و فرهنگ‌ها – بویژه حضور معتبر ایشان در عرصه‌ی «عطار شناسی» و نیز به عنوان چهره ماندگار، به وجود او می بالد و مینازد.