بیست و دومین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
اختتامییه هجدمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
بیست و دومین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
اختتامییه هجدمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
۲۸ بهمن ۱۴۰۲

افتتاحیه هجدمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دکتر حامد حسینخانی، سرپرست محترم بنیاد ایران شناسی ـ شعبه کرمان به عنوان دبیر اجرایی در افتتاحیه هجدمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دربارۀ ظرفیت فرهنگ آفرینی و تمدن سازی زبان و ادبیات فارسی نکته هایی بیان کرد. او گفت: زبان و ادب فارسی، به عنوان یکی از ریشه‌ دار ترین زبان های جهان و یکی از غنی‌ترین قلمروهای ادبیات ملل، عنصر اساسیِ هویت ملی ما ایرانیان و قوی ترین پایهء فرهنگی، تمدنی ماست.
زبان و ادبیات فارسی، حامل اندیشه‌های بلند متفکران بزرگ در طول تاریخ بوده است. ادبیات فارسی، بستر ظهور و تکامل اندیشه های دینی، معرفتی، حکمی، فلسفی، هنری و زیبایی شناسی ما بوده است.
امروز رسالت بزرگ ما شناساندن و انتقال این میراث بزرگ و این گنجینهء ارزشمند تمدنی، به نسل های جدید و همچنین معرفی بیشتر آن به دیگرِ ملل و فرهنگ هاست که برگزاری این گردهمایی یکی از زمینه های تحقق این مهم است.