دکتر بهزادی اندوهجردی

از «ستارگان کرمان» است که سالها طالبان چشمه دانش را سیراب کرده و درختش از بار دانش سرشار است، بهمین دلیل نمونه بی ادعای یک اُستاد مسلّم به شمار می‌رود.