درویشه

لقب بی‌بی فاطی رفسنجانی، شاعر بزرگ عصر قاجار است.