حُسن جهان خانم

از زنان لایق عصر قاجار و دختر فاطمه‌خانم، معروف به سُمبل‌باجی است که به همسری فتحعلی‌شاه درآمد و این دختر یکی از فرزندان اوست. او در اشعارش والیه تخلص می‌کرد.