جام سازی

از جمله هنرهای فراموش شده، جام سازی است که کرمانی‌ها در ساخت آن استاد بودند. ظرافت جام‌های برنجی آن قدر بود که اگر به زمین می‌افتاد می‌شکست، در کرمان خانواده‌ای به نام جام ساززاده وجود داشت. از لطافت جام‌های کنده‌کاری شده کرمان همین بس که اگر درون آنها مقداری آب بریزی و سطح اتکاء جام را نوک انگشتان قرار دهیم و با یک قاشق کوچک به لبه آن ضربه بزنیم و آب را تکان دهیم سوت می‌زند و صدای دل نشینی از آن برمی‌آید.