ترکان خاتون و لاله خاتون

اگرچه از ترکان قراختایی بودند اما حضورشان در این دیار با خیر و برکت همراه بود.  و نای ترکانی از یادگاریهای ترکان خاتون است. لاله‌خاتون، سالها در کرمان حکومت کرد و بزرگان علم و ادب را محترم شمرد. خود نیز شعر می‌سرود.