بافت

عسل و روغن و گردوی این شهرستان، سوغات اصلی آن به شمار می‌رود.