دروازه های کرمان

حصار کرمان دارای شش دروازه بود، به همین دلیل کرمان را شهر شش دروازه می نامیدند.

 این دروازه ها عبارت بودند از :

۱- دروازه مسجد در محدوده مسجد جامع کرمان محل ورودی بازار مظفری از خیابان میرزا رضا قرار داشت.

۲- دروازه ناصریه در محدوده خیابان ناصریه (شهید باهنر) با ستون ها و سردر کاشیکاری شده خودنمایی می کرد.

۳- دروازه گبری در شمال کرمان قرار داشت، این دروازه در انتهای خیابان ابوحامد و محله زردشتیان قرار داشت، این دروازه به خراسانی نیز شهرت داشت.

۴- دروازه ســلطانی در حد شمالی ارگ، حـــدود کوچه دبیرستان بهمنیار سابق بین باغملی و چهارراه کاظمی قرار داشت و به دروازه دولت نیز شهرت داشت.

۵- دروازه ارگ یا دروازه باغ نظر، چون ارگ و میدان مشق (بیمارستان کنونی باهنر) و منزل ایالت در آن محدوده بود به این نام شهرت یافت. این دروازه هنوز در همان محل وجود دارد.

۶- دروازه رق آباد یا ریگ آباد که کنار مسجد قائم کنونی قرار داشت.