تخت درگاه قلی بیگ

این تخت در جنوب‌خاوری شهر کرمان قرار دارد و از بناهای به‌ جا مانده از عصر صفوی است و بانی آن  درگاه قلی‌بیگ از احفاد بیرام بیگ و رئیس ایل افشار بود.  این تخت دارای معماری جالبی است و با بالا آمدن دو دیوار در باختر و شمال به صورتی هم‌کف با کوه بنا شده. برج آن نیز امکان دیده‌بانی را فراهم می‌ساخته است.در وسط تخت، ساختمان مکعب شکلی به چشم می‌خورد که در سه طرف آن، ایوان‌هایی با طاق مقرنس‌کاری دیده می‌شود که در طرفین ایوان هر ضلع، چهار طاق‌نمای کوچک ساخته شده‌است. درگاه قلی‌بیگ در سال ۱۱۰۸هـ.ق درگذشت و در این محل به خاک سپرده شد. روی قبر او سنگ مرمری است که در پایین آن با خط ثلث، صلوات بردوازده امام و بالای آن اسم درگاه قلی‌بیک نقش بسته‌ است.