میدان گنجعلیخان

میدان گنجعلی خان با پیشینه ای ۴۰۰ ساله و مساحت ۵۰۰۰ متر مربع ( ۱۰۰×۵۰ ) و سینه‌ای پر از خاطره های گوناگون، میدانی که روزگاری بار انداز عمده کرمان بود و زمانی صحنه نبرد سربازان آقا محمد خان. در چهار سوی میدان ۴ رباعی با کاشی معقلی نوشته شده است.