ایرج بسطامی

هنرمندی که «گلپونه‌های دشت امید» تا همیشه آوازش را زمزمه می‌کنند.