استاد محمد‌ابراهیم باستانی پاریزی

مردی که در کویر حماسه آفرید، «از سیر تا پیاز» تاریخ کرمان را نگاشت، «کوچه‌های هفت‌پیچ»تاریخ را سیر کرد، با «اژدهای هفت‌سر»جهل به نبرد برخاست و در «زیر این هفت آسمان» یادگارهای جاویدی از خود برجاگذاشت، «گذار زن از گدار تاریخ» را به تماشا نشست.عارفانه و قلندرانه به «خود مشت و مالی» پرداخت، به «نون جو و دوغگو» ساخت تا شرف استادی خود را حفظ کرده باشد و … بالاخره همچون گوهری بر «درخت جواهر» تاریخ درخشید. «تاریخ کرمان» تا همیشه مدیون اوست.