ارفع کرمانی

سیدمحمود توحیدی، ۱۳۷۹-۱۳۲۲ خورشیدی متخلص به ارفع کرمانی، بی‌گمان یکی از تواناترین سرایندگان شعر معاصر کرمان است که اگرچه کوتاهی عمر، فرصت چندانی برایش باقی نگذاشت، اما سروده هایش شهدی است که کام ادب این سرزمین را شیرین ساخته است.