احمد بهمنیار

استادی دردکشیده، آزادیخواهی جان ‌برکف و در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری «دهقان» توانایی بود که کشته‌های او تا همیشه تاریخ بار می‌دهد.