ابوعبدالله محمدبن عیسی ماهانی

ریاضیدان بزرگ اوائل قرن سوم ۲۱۰ هـ.ق از ماهان کرمان برخاست و با نظریات و فرضیه‌‌‌‌های خود، تحولی در این دانش به‌وجود آورد. گویا برای اولین مرتبه مسئله‌ی معادلات سه مجهولی از سوی او مطرح شد. جز این، ماهانی در علم عدد، هندسه و نجوم نیز دست داشت. «سالن ماهانی» به یاد و گرامیداشت او در  شهید باهنر کرمان احداث شده ‌است.