ابواسحاق کوهبنانی

از افتخارآفرینان کوهبنان در قرن نهم و از فلاسفه‌ی نامدار عصر خویش به‌شمار می‌رفت. آثار خطی او در کتابخانه‌ی تهران موجود است. بنا به اظهار استاد محمود روح‌الامینی، نظرات فلسفی او در  سوربن فرانسه تدریس می‌شده و آثار او در کتابخانه‌ی این دانشگاه موجود است. رساله ای در تقویم کواکب و رساله‌ای در شطرنج دارد.