آتشکده کرمان

 این آتشکده، برگرفته از شعلۀ آتشکدۀ محله شهر است که در شهریور ۳۶۵۲ یزدگری روشن شد و قریب ۹۰ سال قدمت دارد. در سال ۱۳۴۲ تالاری بر آن ساخته شد. در سال ۱۳۸۴ بنایی بر آن افزوده شد که امروز به عنوان موزۀ زرتشتیان مورد استفاده است. این آتشکده در خیابان شهداء یا همان زریسف، خیابان برزو آمیغی، کوچه آتشکده قرار دارد.