پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه کرمان امروز