افضل الدین ابوحامد کرمانی

شاه شجاع کرمانی
22 می 2018
شیخ اوحدالدین کرمانی
22 می 2018

افضل الدین ابوحامد کرمانی

ابوحامد کرمانی، مورّخ، نویسنده، شاعر، فیلسوف و پزشک عصر ملک دینار سلجوقی است و از جمله آثار ارزشمند او « عقدالعلی للموقف الاعلی » و « بدایع الازمان فی وقایع کرمان » در جغرافیا و تاریخ کرمان است و به تاریخ افضل شهرت دارد. وی در پزشکی نیز مهارت داشت و پزشک مخصوص دربار سلاجقه بود.