اطهری کرمانی

استادعلی اکبر صنعتی
22 می 2018
دکتر طاهره صفارزاده
22 می 2018

اطهری کرمانی

علی اطهری فرزند احمد به سال۱۳۰۵ ش، در کرمان به دنیا آمد. اشعار وی، نخستین بار در روزنامه‌های کرمان، خصوصاً روزنامه‌ی «روح القدس» چاپ شد و مورد توجه قرار گرفت. اشعار او شور و سوزی خاص دارد.‌یکی از غزل‌های شورانگیز و زیبای او غزلی است، با این مطلع:

رفتی، ولی کجا که به دل جا گرفته‌ای  دل جای توست، گر چه دل از ما گرفته‌ای