پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه گلدشت

پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه مهر کریمان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
استاندار کرمان:مرکز کرمان‌شناسی به توسعه فرهنگی استان ورود کند
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه گلدشت

جشنواره گنج سی ساله در نشریه گلدشت نیز منعکس داده شده و این نشریه نیز به پوشش خبری این جشنواره مهم پرداخته است