پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه هفتواد

کتاب فرهنگ عامیانه‌ سیرجان؛ گل‌سرسبد کتاب‌های فولکلور ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه مهر کریمان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه هفتواد

نشریه هفتواد نیز به پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله پرداخته است که در زیر بخش هایی از مقاله چاپ شده را ملاحظه می فرمایید