پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه مهر کریمان

پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه هفتواد
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه گلدشت
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در نشریه مهر کریمان

نشریه مهر کریمان نیز طی مقاله ای به پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله پرداخته است