گزارش تصویری از برگزاری جشنواره گنج سی ساله و جلسات آینده پژوهی

تقدیر ازپیشکسوت فرهنگ استان در همایش علمی گنج سی ساله
30 آوریل 2019
برگزاری جشن های شبانه شهرستان های بردسیر و سیرجان
30 آوریل 2019

گزارش تصویری از برگزاری جشنواره گنج سی ساله و جلسات آینده پژوهی

گزارش تصویری از برگزاری جشنواره گنج سی ساله و جلسات آینده پژوهی