ضرورت معرفی کرمان به جهان با قابلیت های یک شهر ایده آل اسلامی