اعلام برنامه های ویژه جشنواره گنج سی ساله توسط دبیر اجرائی